LỜI XIN LỖI

Do có một số trục trặc kỹ thuật của máy chủ nên tôi đã lập thêm một trang Blogs khác . Hiện nay đang sử dụng trang Blogs mới ấy nên trang này coi như đóng cửa . Bạn bè vào thăm vui lòng sang nhà mới theo địa chỉ : dson.vnweblogs.com . Xin cám ơn !